Ph.d.-afhandling
af Jeppe Bundsgaard
Danmarks Pædagogiske Universitet
Bidrag til danskfagets it-didaktik
Udskrift |Site map |Fold ud |

9.1. Ordforklaringer

Algoritme: Ordet algoritme stammer fra navnet på en arabisk matematiker og er kommet til dansk via latin og engelsk. Ordet algoritme anvendes om beskrivelser af procedurer for udførelse af regneopgaver.

Allocentrisk: Af græsk allos: anden, og latinsk centrum. Den allocentriske er fokuseret på den andens tanker og følelser, modsat den egocentriske.

Kilde: Dorland's Illustrated Medical Dictionary.

Aksiom: Aksiom kommer af græsk aksioma, der betyder værdi. Aksiomer er grundsætninger der ikke kan bevises.

Asynkron: A- er græsk og betyder ikke-, så noget der er asynkront er ikkesamtidigt.

Axiologi: Axiologi er en sammenhængende gruppe af aksiomer.

Browser: Af engelsk to browse: At græsse. Et program til at "græsse" på internettet med. Programmet viser websiderne og giver mulighed for at man kan bevæge sig fra side til side ved klik på links. Kendte browsere er fx Microsofts Internet Explorer, Opera, Netscape Navigator, Mozilla Firefox.

Cache: Cache er engelsk og betyder depot. Google har alle hjemmesider liggende i sin cache (dvs. på sine hukommelsesmedier) og giver mulighed for at brugeren kan se denne cachede tekst i stedet for den originale. Google fremhæver søgeordene med farve når den cachede tekst vises.

cmc: Computer Mediated Communication (computermedieret kommunikation).

CMS: Content Management System. Et program placeret på en internetserver som gør det muligt at publicere hjemmesider direkte på nettet.

CPU: Central Processing Unit. Den chip i computeren som styrer alle de andre enheder.

DeSeCo: OECD-arbejdsgruppe: Definition and Selection of Competencies: Theoretical and Conceptual Foundations. www.deseco.admin.ch.

Foretrukne: En betegnelse i Internet Explorer for sider man gerne vil kunne vende tilbage til. Internet Explorer gemmer en titel på siden, evt. en beskrivelse af den og en link så man ved at klikke på titlen i menuen "Foretrukne" kan komme direkte til siden. Andre ord for foretrukne er bogmærker eller favoritter.

f2f: Face to face (ansigt-til-ansigt).

Hoste: At hoste hjemmeside betyder at stille serverplads til rådighed for hjemmesidens filer. Der er mange virksomheder, de såkaldte webhoteller, på markedet der tilbyder forskellige services og plads i forskelligt omfang – ganske som real life-hoteller.

Internet Explorer: En browser fra firmaet Microsoft. Næsten enerådende på markedet fra slutningen af 90'erne.

Information: Informere kommer af latin informare og betyder at forme i, at fremstille og heraf kommer en information som noget der er formet eller fremstillet.

IRL: In real life. Det kropsbaserede liv der leves uden for cyberspace.

ITMF: ITMF står for IT og Medier i Folkeskolen. S, SF, CD og RV afsatte i juni 2000 340 millioner kroner til projektet der skulle "styrke udviklingen og den pædagogiske anvendelse af IT og andre medier i folkeskolens undervisning" (fra pressemeddelelse 7. juni 2000). Læs mere på www.itmf.dk.

Kronotop: Kronos betyder tid, topos betyder sted; at være på en kronotop betyder altså at man på et tidspunkt er på et sted.

Latenstid: Latens kommer fra latin over fransk og betyder skjult, dvs. det der ikke er kommet til udfoldelse endnu. Latenstid er et mål for hvor lang tid der går fra et signal er sendt, til teknologien har sat mærker i mediet (fx er der en lille, men mærkbar forskydning ved satelittelefoni); latenstid kan skyldes signalernes hastighed og teknologiens beregningstid.

Motivation: Motivation kommer af motiv der kommer af latin motivus der betyder bevægende eller drivende. Motivation betyder altså bevæggrunde; det der driver mennesker fremad.

NKR: Det Nationale Kompetenceregnskab. Et projekt nedsat af fire ministerier i forlængelse af OECD's igangsættelse af DeSeCo-projektet. www.nkr.dk.

Pda: Personal Digital Assistant. En lille håndholdt computer.

Plastisk: Plastisk kommer af græsk og betyder at noget kan formes.

Proxemik: Proxemik kommer af latin og betyder nærhed. Proxemik er anvendelsen af fysisk nærhed og berøring som meddelelse (Crystal 1997:315).

Semantik: Semantik kommer fra græsk. Sema- betyder tegn. Semantik er læren om tegnenes betydning og sammenhæng med det betegnede.

Synkron: Syn- kommer af græsk og betyder med- eller samme-. Kronos kommer af græsk og betyder tid. At noget er synkront betyder altså at det sker samtidigt.

Syntaks: Syn- kommer af græsk og betyder sam-, -taksis kommer af græsk og betyder ordning eller berøring. Syntaks betyder således samordning eller samberøring og er en beskrivelse af hvordan tegn kan samordnes eller sættes efter hinanden inden for et givet sprog.

Syntopisk: Syn- betyder sam-, topisk kommer af topos, der betyder sted. At noget er syntopisk betyder således at det er på samme sted.

Transkron: Trans- kommer af græsk og betyder igennem eller på tværs af. Noget der er transkront er altså noget der eksisterer gennem tid.

Transtopisk: Trans- kommer af latin og betyder igennem eller på tværs af. Topisk kommer af græsk topos der betyder sted. At noget er transtopisk betyder altså at det sker på tværs af steder.

Turingmaskine: En Turingmaskine er matematisk model af en simpel computer. Med en Turingmaskine kan enhver anden computer simuleres, og derved kan man med Turingmaskinens matematiske model analysere enhver computerfunktion: "TMs [...] are maximal formalisms because they can define any language defined through any other model" (Mandrioli & Ghezzi 1987: 139).

URL: Uniform Resource Locator. Også kaldet webadressen. Den tekst der bestemmer placeringen af hjemmesiden på internettet. Fx www.did.bundsgaard.net/didaktik.

Viskositet: Viskos kommer af latin og betyder at noget er tyktflydende, sejt, klæbrigt.

Noter