Dette er den printervenlige udgave. Klik her for skærmudgaven. | Luk vindue

6.2. Spørgeskema

I forbindelse med Gentofte webparlament udarbejdede jeg nogle mere traditionelle spørgeskemaer på internettet til hhv. eleverne og lærerne1. Jeg behandler resultaterne i 5.3.2.5.1.

Spørgsmålene var overvejende åbne, men ved enkelte spørgsmål til eleverne var der angivet lukkede svarmuligheder.

Spørgsmålene til eleverne var orienteret mod vurdering af projektet; i forhold til den overordnede oplevelse af det, til hvad de havde lært, til deres samarbejde, til deres egne præsentationer på websitet og gæstebøger, til arbejdet med internettet og endelig i forhold til hvilke problemer de havde oplevet.

Spørgsmålene til lærerne var opdelt i overordnet vurdering, fagligt udbytte, motivation, its rolle i projektet, praksis og problemer og samarbejde.

Der var 153 elever der svarede og 6 lærere (heraf to som svarede sammen og kun skrev noget i spørgsmålet om den overordnede vurdering). Jeg anvender derfor kun lærernes svar der hvor de er nogenlunde enige og kun som et supplerende perspektiv.

I behandlingen af elevernes svar har jeg tilstræbt at kategorisere dem inden for så få kategorier som muligt. Først læste jeg alle elevernes svar igennem; dernæst udskrev jeg dem så jeg kunne se forskellige gruppers svar på det samme spørgsmål, og endelig udvalgte jeg 7 spørgsmål på hvilke svarene kunne kategoriseres og som sagde noget om elevernes oplevelse af projektet: styrker og problemer og hvad de ville foreslå at forandre en anden gang.

For hvert spørgsmål foretog jeg kategoriseringen ved at læse svarene igennem og definere en kategori hver gang jeg mødte et svar der ikke passede ind i nogen af de andre. Nogle svar bestod af dele der passede ind under flere kategorier. Derfor vil addition af procenttallene ikke give 100. Derefter gennemgik jeg kategorierne for at se om der var overlap, og endelig gennemgik jeg alle svarene igen for at se om jeg havde fulgt den samme kategorisering hele vejen igennem og rettede til der hvor der var sket en glidning. Ved gennemgangen af resultaterne gik jeg endnu en gang igennem flere af svarene med henblik på præcist at kunne sige hvad den enkelte kategori dækker over.

 

 

 


1Se dem her: http://www.webparlament.dk/gentofte/baggrund/evaluering og http://www.webparlament.dk/gentofte/baggrund/laererevaluering

Redigeret af Jeppe Bundsgaard
Sidst opdateret: 25-01-2016
Denne sides adresse: www.did2.bundsgaard.net/empirioganalysemetode/spoergeskema/
index.php